Sefa Atik

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Muhakkık Hillî
Muhakkık, Fıkıh, kelâm, dil, edebiyat alanlarında otorite olmuş ve birçok alanda eser vermiştir. Döneminin önde gelen âlimlerinden olan Muhakkık Hillî yaşadığı bölgedeki Şiîlerin dini riyasetini de üstlenmiştir.
Allâme el-Hillî
Hillî, Şia anlayışında ilmî bakımdan en üstün kabul edilen kişiler için kullanılan “âyetullah” ünvanına sahip ilk kişidir. Hillî, birçok ilim dalında eser verecek yetkinliğe sahip olan ve bu sebeple “allâme” lâkabıyla anılan bir âlim olmakla beraber, onun asıl yetkinliği fıkıh ve kelâmdadır...
Şeyh Murtazâ Ensârî
Şeyh Ensârî, Şiî âlimlere göre günümüze kadar etkisini sürdürmüş olan geleneksel Şiî fıkıh usûlü yöntemlerine ilave olarak yeni bir metodoloji ortaya koyan büyük bir otorite sayılmaktadır.
Kâzım Horasânî
Kâzım Horâsânî ve arkadaşları sorumluluklarını dini alanla sınırlı tutmamışlar; sosyal ve siyasî alana el atmış, siyasî teoriler üzerine çalışmış, siyasî ve ekonomik konulara ilişkin fetva, bildiri gibi sosyal ve dinî iletişim tarzlarını devreye sokmuşlardır.
Muhammed Bakır Sadr
Köken olarak ilmi geleneğe sahip bir aileden gelen Sadr, 1 Mart 1935 (1356)te Irak/Kazimiye şehrinde doğmuştur. İlk eğitimini burada kardeşinden alır. 1365 (1945) yılında ailesi ile birlikte Necef’e taşınırlar.