Sami Turan Erel

Hakkında

Sami Turan Erel, lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı'nda hazırladığı Mu‘tezile ile Eş‘arîlik Arasında Kesb Tartışmaları: Kādî Abdülcebbâr ve Ebu’l-Kāsım el-Ensârî Örneği başlıklı teziyle 2016 senesinde yüksek lisansını savundu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde aynı enstitü ve bilim dalında halen Kādî Abdülcebbâr’ın İdrak Teorisi başlıklı doktora tezini sürdüren ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan Erel’in çeşitli tenkitli neşir ve tercümeleri bulunmaktadır. Halihazırda Kadı Abdülcebbâr epistemolojisi, İslam düşünce geleneğindeki psikoloji ve algı teorileri gibi konular üzerinde çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebu’l-Kâsım el-Ensârî
Hocası Cüveynî’nin el-İrşâd adlı eserine yazdığı şerhle tanınan Ebu’l-Kâsım el-Ensârî, kendisine kadar gelen Eş’arî birikimini bir araya getirmesi açısından da önemlidir...
Kâdî Abdülcebbâr
Basra Mu’tezilesi’ne mensup kelâmcı ve Şâfiî fakihi olan Kâdî Abdülcebbâr, Şâfiî fıkhı ve Eş’arî kelâmı okuduğu, fakat kelâm alanında yetkinleştikçe Eş’arî kelâmını yetersiz bulduğu, bu nedenle Mu’tezile saflarına katıldığı aktarılır...
Ebu’l-Berekât en-Nesefî
Nesefî fıkıh, tefsir ve kelâm gibi farklı alanlarda kendisine kadarki dönemin birikimini bir araya getirip, bir Türk olarak Arap diline gayet hâkim bir şekilde ve veciz bir üslupla sunduğu çok sayıda eser vermiş velûd bir âlimdir...