Özkan Öztürk

Hakkında

Özkan Öztürk, lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda hazırladığı Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını savundu. 2014 yılında ise Tasavvuf Geleneğinin Osmanlı Siyasî Düşüncesinde Tezâhürü başlıklı teziyle Felsefe ve Din Bilimleri doktoru oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Öztürk’ün doktora çalışması Tasavvuf ve Siyaset: Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri (2015) ismiyle yayınlanmıştır. Öztürk, tasavvuf-siyaset ve teoloji-iktidar ilişkileri başta olmak üzere İslam siyaset düşüncesi alanında çalışmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Arayışlar Döneminde Tasavvuf
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin egemenlik siyasetinde ortaya çıkan bazı problemler, değişim yönelimlerini gerekli kılmış ve bu durum birçok sosyal sınıfla olduğu gibi sûfî zümrelerle de ilişkilerin ...
Muhyi-i Gülşenî
Muhyî-i Gülşenî, divân sahibi bir şâir, yeni bir yapay dil mucidi, Nakşîlik ve Gülşenîlik ilgili menâkıbnâme müellifi olmanın yanında, hemen hemen bütün eserlerindeki Ekberî etki ile öne çıkan bir Osmanlı âlimidir.
Tunuslu Hayreddin Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa 19. yüzyılda İslâm dünyasının siyasî, askerî ve iktisadî gerileyişini durdurmaya yönelik çözümler üreten ıslahatçı bir devlet adamı ve mütefekkirdir.
Filibeli Ahmed Hilmi
Son dönem Osmanlı fikir adamlarından biri olan Filibeli Ahmed Hilmi, eserlerinde tasavvufa geniş bir yer vermiş ve vahdet-i vücûd görüşünü benimsemiştir. O’na göre tasavvuf binlerce senelik dini devirlerin tekâmül aşamalarının özüdür. Din fikrinin bütün görünüşlerinin ve safhalarını içeren bir yoldur...