Osman Said Evdüzen

Hakkında

Osman Said Evdüzen, Lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı tarihte kaydolduğu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalında Mütekellimîn Usulcülerde Lafız ve Tümel İlişkisi (Cemu’l-cevâmi Örneğinde) başlıklı yüksek lisans tezini 2018 senesinde savundu. BAİBÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde Arş. Gör. Olarak görevini idame ettirirken İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Çârperdî‌ ‌
Tabakât kitaplarında hayatına dair geniş bir malumat yer almayan Çarperdî’nin tam ismi Fahreddîn Ahmed b. Hasan el-Çârperdî’dir.
Tâceddin es-Sübkî
Çalışmalarına bakıldığında aklî ve nazarî metodu benimseyen mütekellimîn usûlcülerin çizgisini takip ettiği görülen Sübkî’nin usûle dair yazdığı ilk eser el-İbhâc fî Şerhi’l-Minhâc’tır.
Takiyyüddîn es-Sübkî
Sübkî’nin usûl anlayışı ve bu anlayış üzerinden şekillendirdiği kısmî mesaile bakıldığında Râzî sonrası dönemden etkilendiği açıktır. Gerek el-İbhâc’da gerekse de usûl görüşlerine yer verdiği/verildiği eserlerde döneminin nazarî dilini sıkça kullanmış ve mantık düşünürlerinin görüşleriyle karşılaştırmalarda bulunmuştur.