İsa Uğurlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Nef’î
17. yüzyıldan yaşamış olan Nef’î daha çok kaside nazım biçiminde yazdıklarıyla ünlenmiştir. O’nun kasidedeki bu başarısı ise, Sebk-i Hindî şairlerinin yaptığı gibi klasik şiirin değer yargılarına, yani geleneğe, başkaldırmadan, gelenek içinden gelip yenilikler yapmasıyla ilgilidir...
Ahmed Paşa
15. yüzyılda yaşamış Osmanlı devlet adamı ve Dîvân şairi olan Ahmed Paşa'dan şairler sultanı olarak bahsedilmiş ve kendisi Şeyhî ile Necâtî arasında yetişen şairlerin en büyüğü olarak kabul görmüştür...
Seyyid Nesîmî
Nesîmî’nin fikirleri ve öğretisine dair izleklere onun şiirlerinden ve mensubu olduğu Hurûfî düşüncesinden ulaşılabilir. Bu bağlamda, onun Türkçe ve Farsça divanlarının büyük bir ehemmiyete haiz olduğu aşikârdır.
Bâkî
Şiir yazma ve söylemedeki rahatlığı, söz sanatlarını kullanmadaki becerisi, İstanbul Türkçesini klasik şiir diline uyarlamadaki mahareti gibi birçok sebepten dolayı Bâkî’ye yetişen ve ondan sonra gelen tezkire yazarları ittifakla onu “Sultânu’ş-şu’arâ” ünvanıyla anmıştır...