İmam Rabbani Çelik

Hakkında

İmam Rabbani Çelik, 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2014’te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Fahreddin er-Râzî’nin Usûl Düşüncesinde Umûm Lafızların Mahiyeti (el-Mahsûl Örneği)” başlıklı teziyle İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevliliğine devam eden Çelik, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında doktora çalışmasını devam ettirmektedir. Çalışmaları genelde usûl düşünce tarihinin klasik sonrası dönemi, özelde ise Osmanlı dönemi usûl mesaisi ve Telvîh hâşiye geleneği üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Seyfeddin Âmidî
Seyfeddin Âmidî kelâm, usûl-i fıkıh, felsefe ve mantık sahasındaki eserleriyle meşhurdur. Usûl-i fıkıhta meseleleri fürûdan tecrit edip aklî istidlâl yolunu seçen ve mezhepleri tahkike önem veren bir usulcü olarak tanınır...
Beyzâvî
Müfessir, Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi olan Beyzâvî’ye göre Allah’ın varlığı, kelamcıların yöntemine uygun olarak âlemin hâdis olması ve filozofların yöntemine uygun olarak âlemin mümkün oluşu ve değişime uğraması itibariyle ispat edilebilir, ancak mahiyeti idrak edilemez, zâtını niteleyen sıfatların mahiyeti bilinemez...
Teftâzânî
Teftâzânî Gazzâlî ile birlikte kelamın felsefeye yönelen eleştirilerini tevarüs etmiş, âlemin kıdemi, Tanrı’nın tikelleri bilmediği, sudur, akıllar nazariyesi ve bedenî haşrin inkârı gibi konularda filozoflara eleştirilerini sürdürmüş, özellikle tabiatçı felsefeyi reddetmiştir...