İlyas Yıldırım

Hakkında

İlyas Yıldırım, 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Fıkıh Usûlünde el-Bâkıllânî’nin el-Gazzâlî’ye Tesiri (Hüküm Çıkarma Metodları Çerçevesinde) adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.   Fıkıh Usûlü Mantık İlişkisi –Molla Fenârî Örneği– adlı doktora çalışmasını ise 2014 yılında savunarak İslam hukuku alanında doktor unvanı aldı. Fıkıh usûlü ve fıkıh tarihi üzerine farklı çalışmalar hazırladı. Hâlihazırda Hanefî usûl düşüncesinde illet tespit yolları; metinler üzerinden Hanefî fıkıh tarihinin gelişimi gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2007-) akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Mâzerî
Mâzerî’nin, Mâlikî-Eş‘arî âlimleri savunma, görüşlerini anlaşılır kılma noktasındaki gayreti dikkat çeker. Yine dönemin diğer fırkalarına mensup kelâm ehli olan kişiler üzerinden konuları detaylandırma yolunu tercih ettiği görülür.
Mehmed İzmirî
Mehmed İzmîrî’nin fıkıh usûlüne dair yaklaşımlarını, Molla Hüsrev’in Mir’ât’ı üzerine yazıdığı ve klasik fıkıh usûlü eserlerinin en kapsamlı son örneği olarak kabul edilen hâşiyesinde görmek mümkündür. Fahreddîn er-Râzî ile bir ilim dili haline gelen felsefe-mantık merkezli dilsel örgü, İzmîrî’nin eserinde bariz bir şekilde görülebilmektedir.
Bâkıllânî
Bâkıllânî birçok dinî alanda eserleri olmakla birlikte kelam ilmindeki eserleri ve görüşleriyle temayüz eder. Eş‘arîliğin imamlarından olan Bâkıllânî, Eş‘arîliğin sistemli bir mezhep haline gelmesinde önemli katkıları olan bir âlimdir...
Molla Fenârî
Fenârî bir dil alimi, fakih ve sufi; kelâm ilminden övgüyle bahseden ve Râzî sistemi içerisinde konuşan bir düşünür, mantık alanında eser veren ve eserlerine bu ilmin rengini fazlasıyla yansıtan bir mantıkçı fakat mantıkçıları, sudurcu metafizikçileri ve kelâmcıları eleştiren bir münekkittir...