Hatice Piroğlu

Hakkında

Hatice Piroğlu, lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Mecmûʿatul-Esrâr’daki (Mücellî Mecmûʿası) 71b-87a Arası Varakların Çeviriyazı ve İncelemesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Edebiyatı Anabilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2019’da “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan E.H. 1487 numarayla kayıtlı Mecmûa-i Tevârîh (İnceleme-Metin)” adlı teziyle yüksek lisansını savundu. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı eserini yayıma hazırladı (Turkuvaz Yayınları, 2019). Hâlihazırda Klasik Türk Edebiyatı, Mecmûa geleneği, Kaside, Osmanlı şiiri ve sosyal hayat gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Azmizâde Hâletî
Divan şiirinin 17. yüzyıldaki temsilcilerinden olan Azmizâde Hâletî, rubaileriyle şöhret kazanmış, “Üstad-ı Rubai” ve “Hayyâm-ı Rum” gibi lakaplarla anılmıştır.
Hayâlî Bey
Hayâlî Bey, güçlü bir medrese eğitimi almamasına rağmen şair tabiatının etkisiyle İstanbul’da edebiyat mahfillerine girmeyi başararak kendisini yetiştirmiş ve 16. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olmuştur...