Ayşe Nur Yazıcı

Hakkında

Lisans eğitimini 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Eylül 2007- Nisan 2009 yılları arasında Eskişehir’de Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. “Kelâm’da Tenzih Doktrininin Temelleri” başlıklı teziyle 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı anabilim dalında 2010 yılında Doktora eğitimine başladı. 2012 yılında 3 ay süreyle Kanada McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu.  2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm ve Mezhepler Tarihi alanında doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî
Mu'tezile kelamcısı ve fakihi olan Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, Mu'tezilî düşünce ile felsefeyi mezcetmek istemiş, böylece geleneksel Mu'tezile anlayışına yeni bir açılım getirmeye çalışmıştır...
Abdülkâhir el-Bağdâdî
Meşhur bir Eş’ari kelamcısı, Şafiî fakih, matematik bilgini ve edebiyat üstadı olan Abdülkâhir el-Bağdâdî, kendinden önce gelen Eş’arî âlimlerin eserlerini çok iyi anlamış ve bu görüşleri ana hatlarıyla devam ettirmiştir. O’nun en önemli özelliği önceki âlimlerden aktardığı bu görüşlere sistematik bir yapı kazandırmış olmasıdır...
Ebû Ali el-Cübbâî
Mutezilî kelâmcı, müfessir ve fakih olan Ebu Ali el-Cübbâi küçük yaşta ilim tahsiline başlamış, Basra'da Ebü'I-Hüzeyl el-Allâf'ın öğrencilerinden olan ve devrinin Basra Mu'tezilesi lideri olan Ebû Ya'kûb Yusuf b. Abdullah eş-Şahham'dan kelâm dersi okumuştur...
Ebû İshâk el-İsferâyînî
X. yüzyılda yaşamış Eş’arî kelamcı, Şâfiî fakihi, usulcüsü ve muhaddis Ebû İshâk, doğduğu yere nispetle el-İsferâyînî ismiyle tanınmıştır. Lakabı dinin temeli anlamındaki Rükneddîn’dir...
Ebü’l-Muîn en-Nesefî
Mâtürîdî kelamının sistemleşmesinde ve ekolleşmesinde önemli katkıları olan Ebu’l-Muîn en-Nesefî 438/1047 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde yer alan, Ceyhun ve Semerkand arasında bulunan Nesef şehrinde (günümüzdeki adıyla Karşı) dünyaya gelmiştir...
İbn Küllâb el-Basrî
Genel olarak bakıldığında bazı konularda Seleften ayrılan, birçok konuda Mu'tezileye karşı kendi görüşünü temellendiren İbn Küllâb, Selefiyye ile Mu'tezile arasında bir yer bulma arayışındadır ve bu görüşleriyle Ehl-i Sünnet kelamına öncülük yapmıştır...
Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî
XI. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde yaşamış Mâtüridîliğin büyük alimlerinden biri olan Pezdevî’nin görüşlerini kelama dair elimizde bulunan tek eseri olan Usûlü’d-Dîn’den hareketle ortaya koyabilmekteyiz...