Abdullah Yıldırım

Hakkında

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi (2000) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2004) mezun oldu. Lise ve üniversite yıllarında, örgün eğitim dışında, İlim ve İrşad ile Aziz Mahmud Hüdayi vakıflarında Arapça ve İslami ilimler alanlarında düzenli ders halkalarına katıldı. Ayrıca bazı kurumlarda İslam düşüncesinin muhtelif yönlerini konu edinen seminer ve metin okuma guruplarına iştirak etti. Marmara Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belâgati Bilim Dalında 2007 yılında “Vaz ilmi ve Unkûdü’z-zevâhir / Ali Kuşçu (İnceleme-Değerlendirme)” başlıklı teziyle Yüksek Lisans, 2020 yılında ise “Sekkâkî’de Belâgat Tasavvuru” başlıklı teziyle Doktora programını tamamladı. Araştırmaları tarihsel ve sistematik açıdan Arap dilbilimi ve felsefesinin muhtelif disiplin ve meseleleri etrafında yoğunlaşan Yıldırım halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Arap Dili ve Edebiyatı) Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Klasik Dönemde Dil Bilimleri
Müteahhir dönemin meşhur kelâmcısı Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Miftâhu’l-ulûm şerhinde “Arap dilinde söz ve yazı bakımından hatadan sakınılan ilim” şeklinde ...
Sekkâkî
XIII. yüzyıl Mutezilî Arap dilbilimi ve belâgat âlimi olan Sekkâkî, belâgati sabit/değişmeyen bir kavram olarak değil, halin gereğine mutabakat şeklinde çok sayıda değişkene bağlı bir nitelik olarak tasavvur etmiştir. Böylece bir söz halin gereğine ne ölçüde uygun şekilde kurulursa o derecede belâgat vasfına sahip olur...
Hatip Kazvînî
Muhammed b. Abdurrahmân b. Ömer b. Ahmed el-Kazvînî, aslen Kazvînli bir ailenin çocuğu olarak, 22 Şaban 666 senesinde (7 Mayıs 1268) Musul’da doğdu. Bu nedenle Kazvînî nisbesiyle meşhur olmuştur.