Abdulhamit Dündar

Hakkında

Tokat’ta dünyaya geldi (1986). Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı (2005-2009). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Selçuklular Devri Bağdat Medreseleri: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Medresesi Örneği başlıklı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı’nın danışmanlığında tamamladı (2012). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2012-2018). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Anabilim Dalı’nda 4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat) başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Abdulhalik Bakır’ın danışmanlığında tamamladı (2019). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. (2020- )

Hafız ve hattattır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Tırâz
Süslemek anlamına gelen Farsça “tarâziden” mastarından türetilmiş olan tırâz, Arapçada “alamet (‘alemü’s-sevb), şekil, tarz, sembol, nakış, süs ve bezeme” gibi kelimelere karşılık gelmektedir.
el-Emîr es-San´ânî
Yaşadığı dönemde hadis ilmi başta olmak üzere ulûm-ı İslâmiyyedeki tesir alanının münferit birkaç istisnâ dışında Yemen’le sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Sanâ’daki tahsil hayatının ilk yıllarında ilmî meşgalesinin büyük bölümünü hasrettiği alet ilimlerinde maharet sahibi olduğu gibi birer rihle olarak da görebileceğimiz hacc ziyaretleri ve ders halkalarıyla ulûm-ı İslâmiyyenin birçok alanında mütebahhir olduğu, ilmi birikimiyle marûf isimlerle kurduğu ilişkilerinde ve eserlerinde kendini açıkça göstermektedir.