İbn Sînâ (428/1037), Uyûnü'l-hikme

M. 1037
- A +

Müellifin mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölümden oluşan muhtasar felsefe eseridir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIII, s. 248-249.

Baskı ve Çeviriler:

Baskılar:

[Kısmu't-tabîiyyât min Kitâbı Uyûni'l-hikme (Tis'u Resâil içinde) İstanbul: Matbaatü'l-Cevaib, 1298;

nşr. Mücteba Minovî, Tahran, 1333;

nşr. Abdurrahman Bedevî, Mısır, 1945;

nşr. Hilmi Ziya Ülken, (Tis'u Resâil içinde), Ankara, 1953, s. 2-35;

Resailu İbn Sina = İbn Sina risaleleri = Les opuscules d’Ibn Sina: Uyunü’l-hikme, nşr. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1953;

Uyunü'l-hikme, thk. Abdurrahman Bedevi, Kuveyt: Vekaletü'l-Matbuat, 1980;

Uyunü'l-Hikme, thk. Muvaffak Fevzî el-Cebr, Dımaşk: Dârü'l-Yenabi’, 1996.

Çeviriler:

İbn Sina-Risaleler (içinde), Kitabiyat Yayınları, 2004.


Yazma Nüshalar:

Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1441; Hamidiye nr. 1448; Şehid Ali Paşa nr. 2725; Nuruosmaniye nr. 4894 (vr. 459-469); nr. 4894 (vr. 530-539); Fazıl Ahmed Paşa nr. 868; Feyzullah Efendi nr. 2188; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed Kit. nr. 3268, nr. 3430; Manisa İl Halk Ktp., nr. 1688; Tahran-Melik nr. 4644; Tahran-Meclis nr. 2702; Kum-Merkez-i İhya nr. 3755; Tahran-Danişgah nr. 7010-1; Tahran-Minovî nr. 280.

                                                                                                                                                                                                                                    İbrahim Halil AYTEN