Fahreddîn er-Râzî (606/1210), Şerhu Uyûni’l-hikme

M. 1209
- A +

İbn Sînâ'nın (428/1037) mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölüm üzerine tasnif edilmiş muhtasar felsefe eseri olan Uyûnü'l-hikme'nin günümüze ulaşan tek şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIII, s. 248; XX, s. 194-196.


Baskı ve Çeviriler:

Baskılar:

I-III, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ, Tahran: Müessesetü’s-Sâdıkli’t-Tıbaa ve’n-Neşr, 1415;

Şerhu uyuni'l-hikme: el-cüz'ü's-sani fi't-tabiiyyat,  thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ Kahire: Mektebetü’l-Enclû el-Mısriyye, [t.y.].

Çeviriler:

"Cüneyt Kaya, "İbn Sînâ’nın] Uyûnu’l-hikme Adlı Eserine Fahreddin Râzî’nin Yazdığı Şerh [Felsefî Bilimlerin Sınıflandırılması Üzerine [On the Divisions of Philosophical Sciences" https://istanbul.academia.edu/MCuneytKaya


  Cüneyt Kaya'nın bu çalışması Razî
şerhinin tümü üzerine olmayıp, çalışma sadece şerhin "felsefî bilimlerin sınıflandırılmasına dair" kısmının metin dizgisi ve tercümesini ihtiva etmektedir.


Yazma Nüshaları:

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Emanet Hazinesi nr. 1696, III. Ahmed Kit. nr. 3246, nr. 3250; Süleymaniye YEK., Beşir Ağa(eyüp) nr. 101; Hekimoğlu nr. 856; Atıf Efendi nr. 1592; Köprülü YEK., Fazıl Ahmed Paşa nr. 884; Manisa İl Halk Ktp., 1688; Tahran-Meclis nr. 1863, nr. 1864, nr. 10638; Şiraz-Allâme Tabâtabâî nr. 1176; Tahran-Danişgah nr. 4873, nr. 1022-5; Tahran-İlahiyyat nr. 26, nr. 315, nr. 324; Meşhed-Rızavi nr. 177, nr. 722; Tahran-Milli nr. 4674; Leiden Ktp., nr. 1447, nr. 1448.

                                                                                                                                                                                                                                                İbrahim Halil Ayten