Şemseddîn M. eş-Şehrezûrî (687/1288’den sonra), Şerhu Hikmeti’l-işrâk

M. 1286
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eserin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIII, s. 238.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Esad Efendi nr. 1932; Süleymaniye YEK., Laleli nr. 2525; Süleymaniye YEK., Yeni Cami nr. 767; Tahran-İlahiyyat nr. 46.