Muhammed Bakır Cîlânî/Gîlânî (ö. 12/18. Yy.), Şerhu Hikmeti’l-işrâk

M. 1799
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eserin şerhidir.


Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 542; XIII, s. 238.

Yazma Nüshaları:

Kum-Mar'aşî nr. 11619/24.