Kemâleddîn Abdurrahman b. Muhammed b. İbrahim el-Hillî el-Atâikî (757/1356)'dan sonra, Şerhu Hikmeti’l-işrâk

M. 1356
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eserin şerhidir.

ez-Zerîa, XIII, s. 211; XX, s. 198.