es-Seyyid Hasan es-Sadr (8/14. Yy.), Şerhu Hikmeti’l-işrâk

M. 1318
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl (ö. 587/1191) tarafından yazılan ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eserin şerhidir.

ez-Zerîa, XIII, s. 211.