Akkirmânî, Muhammed b. Hamidüddin Mustafa el-Kefevî (1174/1761)

M. 1761
- A +

Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî'nin (ö. 910/1504-5) Şerhü Hidâyeti'l-Hikme'si üzerine Muslihuddin el-Lârî (ö. 977/1570) tarafından kaleme alınan ve Osmanlı’da  büyük şöhret yapmış Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.