İsmâil el-Gelenbevî Şeyhzâde (1205/1791), Haşiyetu Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1774
- A +

Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî'nin (ö. 910/1504-5) Şerhü Hidâyeti'l-Hikme'si üzerine Muslihuddin el-Lârî (ö. 977/1570) tarafından kaleme alınan ve Osmanlı’da büyük bir üne sahip olan Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Baskıları:

İstanbul: Matbaa-i Amire, 1270. 435 s.

Yazma Nüshaları:
Süleymaniye YEK., Aşir Efendi, nr. 202; H. Hüsnü Paşa, nr. 1275; Köprülü YEK., Mehmed Asım Bey, nr. 263; Edirne Selimiye YEK.,, nr. 1236; Isparta Halil Hamid Paşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 1699.