Haydar b. Ahmed el-Hüseyinâbâdî el-Kürdî (1129/1717), Haşiyetu Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1717
- A +

Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî'nin (ö. 910/1504-5) Şerhü Hidâyeti'l-Hikme'si üzerine Muslihuddin el-Lârî (ö. 977/1570) tarafından kaleme alınan ve Osmanlı’da büyük bir üne sahip olan Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.