Hüseyin b. Abdülhak el-Erdebîlî el-İlâhî (950/1544), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1544
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), Hidâyetü'l-hikme adı felsefî eseri üzerine İbn Mübârekşâh Mîrek el-Buhârî tarafından kaleme alınan şerhin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XII, s. 81, XX, s. 937, 944.