Hâşim et-Tabîb (ö. ?), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 0000
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), Hidâyetü'l-hikme adı felsefî eseri üzerine İbn Mübârekşâh Mîrek el-Buhârî tarafından kaleme alınan şerhin haşiyesidir.