Ebü'l-Bekâ b. Abdülbâkî el-Hüseynî (ö. 11/17. Yy.), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 0000
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), Hidâyetü'l-hikme adı felsefî eseri üzerine İbn Mübârekşâh Mîrek el-Buhârî tarafından kaleme alınan şerhin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 937.