Hasan el-Kürdî (1170/1756'dan sonra), Şerhu'l-Elfiyyeti'l-Hikemiyye fi Nazmi'l-Heyakili'n-Nuraniyye

M. 1756
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eseri üzerine Hasan el-Kürdî'nin (1170/1756'dan sonra) nazma dönüştürerek yeniden inşa ettiği manzum çalışmasının şerhidir.

Zeynelabidin Hüseynî, "İşrâkî Felsefe Geleneğinin Kayıp Halkası: Hasan el-Kürdî ve Nefs Anlayışı", Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi, ed. M. Nesim Doru, Kamuran Gökdağ, Ömer Bozkurt, M. Fatih Kılıç, İstanbul: Divan Kitap, 2018, s. 127-168.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Laleli nr. 2515.