Abdülazîz el-Buhârî

(ö. 730/1330)
Hanefî fakihi ve usul âlimi
- A +

Hayatı

Hayatı hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Fıkıh usûlüne yaptığı katkılarla öne çıkmış, özellikle Pezdevî’nin Usûl’üne yazdığı şerhle tanınmıştır.

Öğretisi

Abdülazîz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî adını taşıyan şerhi ile tanınır. Adından da görüldüğü üzere eser, Fahrulislâm el-Pezdevî’nin, en önemli Hanefî usûl muhtasarlarından biri olan el-Usûl’ü üzerine yazılmıştır. Buhârî’nin çok geniş bir usûl literatüründen istifade ederek yazdığı bu şerh, eserin en geniş ve en meşhur şerhi olup, açık ve güzel üslubuyla da sonrasında çokça istifade edilen bir kaynak niteliği taşır.

Öne Çıkan Eserleri

  • Keşfü’l-Esrâr fî Şerhi Usûli’l-Pezdevî: haz. Nâci es-Süveyd, el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut 2012.
  • et-Tahkîk (Gâyetü’t-Tahkîk): Matbau’l-Ali, Leknev 1871, 1876.


Atıf Bilgisi

Abdülazîz el-Buhârî. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/abdulaziz-el-buhari/5111