Hacer Yetkin

Hakkında

Hacer Yetkin, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.  Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda “Endülüs’te Şurut İlmi” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2009), “Debûsî’nin Hayatı, Eserleri ve Fıkıh Usûlündeki Yeri” başlıklı teziyle de doktorasını (2016) tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları fıkıh usulü, kelam-fıkıh usulü ilişkisi ve kadın çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdülazîz el-Buhârî
Fıkıh usûlüne yaptığı katkılarla öne çıkmış, özellikle Pezdevî’nin Usûl’üne yazdığı şerhle tanınmıştır. Keşfü’l-esrâr fî şerhi Usûli’l-Pezdevî adını taşıyan şerhi ile tanınır.
Kerhî
Kerhî, Hanefî mezhebinin teşekkül döneminde ortaya çıkan iki çizgiden bir olan Irak Hanefîliği’nin en büyük temsilcisidir. Sonraki tasniflerde ihtiyar ve tahric ehli sayılmakla birlikte, mezhep metodolojisinin sistemleştirilmesinde bir dönüm noktasını teşkil eder
Fahru’l-İslâm el-Pezdevî
Kendisine üslûbunun zorluğundan dolayı Ebû’l-Usr ünvanı verilen Fahru’l-İslâm el-Pezdevî, 400/1010 yılı civarında Nesef’e yakın bir kale şehir olan Pezde’de pek çok ilim adamı yetiştirmiş bir ailede doğdu...
Ebû‌ ‌Zeyd‌ ‌ed-Debûsî‌ ‌
Debûsî, Hanefî mezhebinin özellikle usûl anlayışında bir dönüm noktasını teşkil eder. Irak’ta temelleri atılan Hanefî usûl anlayışı Irak’ta Hanefîliğin gittikçe zayıflamasından sonra Mâverâünnehir’de Debûsî tarafından sürdürülmüştür. Debûsî, Serahsî ve Pezdevî’nin usûl eserleri Hanefî usûlünde erkân-ı selâse olarak isimlendirilir.
Cessâs
Hanefî mezhebinin günümüze ulaşan en eski usul eseri Cessâs’ın el-Fusûl fi’l-usûl adlı eseridir. Ahkâmu’l-Kur’ân adlı eserine mukaddime olarak kaleme aldığı bu eser, Cessas’ın kuvvetli muhakemesi ve ikna kabiliyeti ile Hanefî mezhebini hararetle savunan üslûbu açısından dikkat çeker.
Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî
XI. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde yaşamış Mâtüridîliğin büyük alimlerinden biri olan Pezdevî’nin görüşlerini kelama dair elimizde bulunan tek eseri olan Usûlü’d-Dîn’den hareketle ortaya koyabilmekteyiz...