Nail Okuyucu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Muhâsebe Dönemi’nde Fıkıh ve Usûlü
Kur’ân ve sünnetin kurduğu bir dünyada müslüman hukukçuların üstün entelektüel gayretleri ile şekillenen hukukî birikim ve tecrübenin aslî kaynaklarla ilişkisini tarihî ve ...
Ebû Hanife
Kûfeli fakih, kelâmcı, Hanefi mezhebinin imamı olan Ebû Hanife, Ehl-i Sünnet’in ilk ve en büyük imamları arasında kabul edilmektedir...
Mâlik b. Enes
Mâlik b. Enes, sahâbe ve tâbiîn devrinde şekillenen Medine ilim ortamında yetişmiş ve bu şehirdeki ilim geleneğine dinî-fıkhî bir muhteva kazandırarak bir müddet sonra Mâlikî mezhebi olarak anılacak hareketin doğmasını sağlamıştır.
Ahmed b. Hanbel
Bağdatlı muhaddis, fakih, Hanbelî mezhebinin imamı olan Ahmed b. Hanbel'in hayatının neredeyse tamamı, hadis öğrenimi ve rivayetiyle geçmiş ve bu uğraşı onun zihniyetinin şekillenmesinde en önemli etken olmuştur...
Şâfiî
Şâfiî, Irak ve Hicaz bölgesindeki köklü ilmî-fıkhî geleneklerin mezhebe dönüşmeye başladığı bir dönemde yaşadı. Kûfe’de Ebû Hanife’nin şahsında temessül eden Irak Ehl-i re’y ekolü ile Medine’de Mâlik b. Enes’in şahsında temessül eden ve Hicaz Ehl-i hadis ekolünün ağır bastığı Medine merkezli oluşum, hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren mezhebleşme evresine girmişlerdi...