Osman Bayder

Hakkında

Osman BAYDER, lisans eğitimini 2006 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, yüksek lisansını 2010 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde “Mezhebin Kurucu İmamına Muhalefetin İmkân ve Sınırı -Hanefi Mezhebi Örneği-” başlıklı teziyle İslam hukuku doktoru oldu. “El-Hidaye: Bir Fıkıh Metninin Hanefi geleneğe etkisi” isimli kitabının yanı sıra çeşitli kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Özcan Akdağ ile beraber 2019 yılında İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin (Kimlik Yayınları) adlı eserini çevirdi. Halihazırda İslam hukuk tarihi, tarihsel tecrübede mezhep algısı, tıp tarihi gibi konular üzerinde çalışmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Muvaffakuddin İbn Kudâme
İbn Kudâme’nin mezhebe en önemli katkısı kendisinden önceki fıkhî birikimi derleyip yeni çıkan meselelerle beraber tekrar tasnif ederek sonraki nesillere aktarmasıdır. Bu faaliyetiyle Hanbelî mezhebinin müteahhirûn döneminde en etkili isimlerden birisi olarak öne çıkmıştır.
Ebu Hafs Necmeddin en-Nesefi
Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir, kelamcı.
Ebu’l-Berekât en-Nesefî
Nesefî fıkıh, tefsir ve kelâm gibi farklı alanlarda kendisine kadarki dönemin birikimini bir araya getirip, bir Türk olarak Arap diline gayet hâkim bir şekilde ve veciz bir üslupla sunduğu çok sayıda eser vermiş velûd bir âlimdir...
Hamiduddin ed-Darîr
Usûl ve füruda Hanefîlerin otoriter isimlerinden biri kabul edilen Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Darîr’den ümmetin imamı, imamların muhakkiki, sünnetin ihya edicisi, usûl ve füruda asrının eşsiz alimi ve tüm ilimlerde zamanının benzeri bulunmaz bilgini olarak bahsetmektedir.