Murat Şimşek

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Habbâzî
Fıkıh usulünde Mâverâünnehir Buhara Hanefî Usûl Mektebi’nin sürdürücüsü olarak görülen Habbâzî, usul eserinde polemiklere yer vermekten ziyade mezhepte kabul görmüş doğruları aktarmayı kendine prensip edinmiştir...
Ahsîkesî
Ahsîkesî özellikle fıkıh usûlüne dair el-Müntehab adlı muhtasar eseriyle tanınmıştır. Bu eser onun lakabına nispetle el-Müntehabü’l-Hüsâmî adıyla meşhur olmuştur. Ahsîkesî, fıkıh usûlü anlayışını kendisinden önce Pezdevî ve Serahsî tarafından vaz edilen usûl meseleleri üzerinden sürdürmüştür.
Ebû Saîd Hâdimî
Hadimî tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akait, felsefe ve ahlak gibi ilimlerle meşgul olmuştur. Bu ilimlerle sadece bir okuyucu olarak ilgilenmemiş, aynı zamanda bu ilimlerin her birinde çeşitli eserler de kaleme almıştır...
Güzelhisârî
Güzelhisârî fıkıhta Hanefî öğretisini ve Hanefî usûl anlayışını benimser. Klasik Osmanlı fıkıh düşüncesinin sürdürücüsü bir Osmanlı âlimidir. Tasavvufi yönü bulunmaktadır. Tasavvuf alanında eser telifinden ziyade insan eğitimi ve pratik yöne değer vermiştir.
Mahmûd Şeltût
Şeltût’a göre İslâm, akıl ve ilim dinidir. Bu sebeple o, zanni bilgiye itibar etmemiş ve imanın kesin delillere dayandığını vurgulamıştır. Özellikle taklide ve içtihat kapısının kapandığı fikrine şiddetle karşı çıkmıştır. Böyle bir iddianın aklı hapsetmek, Kur’ân’ı âtıl bırakmak, araştırmayı teşvik eden nasslara eziyet etmek olduğunu belirtmiştir.