Melikşah Sezen

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Muhammed Zâhid el-Kevserî
Zâhid el-Kevserî herhangi bir ilim şubesinin mütehassısı olarak anılmaktan ziyade bütün ilim şubelerine hâkim bir allâme olarak anılabilecek son isimlerdendir. Onun İslâmî ilimlerin hemen tüm şubelerini kuşatan vukufu, zihin dünyasında bütüncül bir düşünce ve anlayış oluşmasına; fıkıh, tasavvuf, hadis, kelâm gibi disiplinleri tutarlı ve birbirine bağlı bir şekilde ele alabilmesine imkân sağlamıştır.
İmam Mâtürîdî
İmam Matürîdî ortaya koyduğu düşüncelerle Ehl-i Sünnet kelâmını teşkil eden iki damardan biri konumunda olan Mâtürîdiyye’nin kendisine nispet edildiği kişi oldu. Kitâbu’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı eserleriyle İslâm akaidinin özünü teşkil eden tevhidi savundu...
Ömer Nasuhi Bilmen
Yakın dönemin en kıymetli âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen, Osmanlı mirası âlimlerimizden bir tanesidir. Bu itibarla onu son Osmanlı ulemasından Mustafa Sabri Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır, Muhammed Zahid el-Kevserî, İzmirli İsmail Hakkı ve Babanzâde Ahmed Naim gibi müstesna isimlerin halefi olarak görmemiz mümkündür.
Ahmed Davudoğlu
Hanefî fıkhına bağlı mütedeyyin bir zat olan Ahmed Davudoğlu yaşadığı zorlu hayat şartlarına rağmen mücadeleci bir şahsiyete sahiptir. Aynı zamanda da velûd bir müelliftir. O verdiği derslerde ve gerçekleştirdiği konuşmalarda idare-i kelâm etmeden ülkenin içerisinde bulunduğu manevî buhranın sebeplerine dair söz söylemiş, eğip bükmeden hakikat bildiğini dile getirmekten geri durmamıştır.