Hamdi Çilingir

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Âbidîn
İslâm dünyasının önemli değişim ve dönüşümlere şahit olduğu, diğer alanlarda olduğu gibi düşünsel alanda da krizlere gebe bir dönemde yaşayan İbn Âbidin’in hemen bütün ilmî faaliyetlerinin hukuk alanında yoğunlaştığı görülür...
Şâtıbî
Malikî mezhebine müntesip Şâtıbî’nin düşünce dünyasında genelde dinin, özelde hukukun gayelerini tespit ve bu gayelerin içtihat faaliyetinde dikkate alınması önemli bir yer tutar...
Ebüssuûd
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi, özellikle örfî hukuk ile şer’î hukuk veya kanun ile şeriatın uzlaştırılması ve uyumlu hale getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır...
Şemsüleimme Serahsî
Ebû Bekir es-Serahsî, V./XI. Yüzyılda Mâverâünnehir bölgesinde yaşamış Hanefî mezhebine mensup meşhur bir fakih ve usûl âlimidir. Hanefî mezhebinin merkezinin artık Mâverâünnehir bölgesine kaydığı bir dönemde, bu mezhebin mirasını Buharalı hocası Halvânî’den (ö. 452/1060 ?) temellük etmiş, yorumlayarak geliştirmiş ve mezhep sistematiğine önemli katkı sağlamıştır...