Hafsa Kesgin

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Kâdî İsmâil
Bağdat’ta İmâm Mâlik’in öğretisinin sonraki nesillere nakledilmesi ve Irâk Mâlikî ekolünün teşekkül süreci bakımından en etkili isimlerden biri, rey ağırlıklı fıkıh anlayışına sahip Ahmet b. Muazzel’in öğrencisi Kâdî İsmâil’dir. Mâlikî fıkhının Bağdat’ta yerleşmesi hususunda çok önemli katkıları olmuştur
Ebu’l-Velîd el-Bâcî
Bâcî’nin Mâlikî fıkıh usûlüne olan katkısı Endülüs fıkıh ekolü üzerinden olmuştur. Bâcî ile birlikte Irâk Mâlikî ekolünün temel karakteristiğini yansıtan cedel, hilâf ve fıkıh usûlü ilmi Endülüs’e taşınmıştır...
Ebubekir el-Ebherî
Ebherî (ö. 375/986), Mâlikî mezhebinin Irak’ta yayılmasında önemli rol oynamış ve döneminde bu mezhebin imamı kabul edilmiştir; kendisinden “Irak Mâlikîleri’nin reisi” şeklinde bahsedilmektedir.
Kâdî ‘Abdülvehhâb
Kâdî Abdülvehhâb, eserleri ve görüşleriyle Mâlikî mezhebinin usûl ve fürûunun gelişmesine büyük katkıda bulunan müctehid imamlardandır. Kendisinin mezhepte müçtehîd olduğu ifade edilmektedir.