Davut Eşit

Hakkında

                 

Batman’da (1983) doğdu. Batman İmâm-Hatip Lisesi’nden (2000) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2006) mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve idareci olarak (2006-2009) çalıştı. Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya (2010) başladı. Erciyes Üniversitesi’nde Şemsüleimme el-Kerderî’nin “Risâle fi’r-Redd‘ale’l-İmâm el-Gazzâlî” Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Tahlili adlı teziyle yüksek lisansını (2010) tamamladı. Ankara Üniversitesi’nde başladığı (2011) doktora eğitimi sırasında Ürdün Üniversitesi’nde (2014-2015) alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Hicrî IV.-V. Asırlarda Irak-Horasan’da Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün Gelişimi adlı teziyle doktorasını (2017) tamamladı. 2020 yılında Doçent unvanını aldı. Fıkıh usûlü, fıkıh tarihi ve literatürü başta olmak üzere İslâm Hukuku’nun farklı alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kitapları: Şâfi‘î Fıkıh Usûlünün Gelişimi (Ankara Okulu Yayınları, 2019), Molla Gûrânî’nin Kıyâs Anlayışı (Fecr Yayınları, 2020).

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû İshâk el-Mervezî
Ebû İshâk el-Mervezî'nin, usûl ve fürû alanında kaleme aldığı eserler Şâfiî mezhebine katkı sağlamıştır...
Ebû Bekir es-Sayrafî
Sayrafî, kaynaklarda çok yönlü bir âlim olarak tanıtılmaktadır. Fıkıh, fıkıh usûlü, kelâm, hadis, şurût, hiyel ve ferâiz onun uğraştığı ilimlerdendir.
İbnü’l-Kâs et-Taberî
Tarihi kaynaklarda Şâfiîlerin şeyhi/imamı, kendi asrının imamı, zühd ve ilimde benzersiz, mezhepte eşsiz ve muteber eserlerin musannifi gibi nitelemelerle takdim edilen İbnü’l-Kâs, Şâfiî mezhebinde imamın usûlüne uygun olarak tahrîclerde bulunan müctehid tabakasını ifade eden ashâbü’l-vücûh’tan sayılmaktadır.