Ayhan Ak

Hakkında

Ayhan Ak, lisans öğrenimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı'nda hazırladığı İbn Rüşd’e Kadar İslam Hukukunda Farz ve Vacip Kavramlarının Gelişimi başlıklı teziyle 2007 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında İslam Hukukunda Şer’îlik başlıklı teziyle Doktor, 2017 yılında Doçent oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan yazarın yayımlanan çalışmaları arasında İslam Hukuk Felsefesi (2014), İslam Hukuk Literatüründe Hz. Musa (2016), İslam Borçlar Hukuku (2018), İslam Kamu Hukuku (2019) gibi telif eserlerin yanı sıra, çeviri kitaplar, makaleler ve bildiriler bulunmaktadır. Yazar, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır.

 

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Mustafa es-Sibâî
Mustafa es-Sibâî’nin hassaten vurguladığı husus, Müslümanların kaybettikleri özgüveni yeniden elde etmeleri gerektiğidir. Bunun yolu da Müslüman bireylerin kendi değerlerine olan güven ve itimatlarının sarsılmaz boyutlara ulaşmasıdır.
Vehbe ez-Zühaylî
Fıkıh usûlünü, kapsamlı ilimlerden biri olarak nitelendiren Zühaylî, bu ilmin naslardan hüküm istinbatı için esas olduğunu ifade etmiştir.
Ahmed Fehmî Ebû Sünne
Klasik fıkıh usûlü sistematiğinin esas alınmasını vurgulayan Ebû Sünne, bunun için kaynaklarda yer alan usûle dair bilgilerin sade ve anlaşılır bir dille yeniden ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. İlmi çalışmalarında karşılaştırmalı değerlendirme ve tercih yöntemini esas almış, derin tahlillere yönelmiştir.