Asım Cüneyd Köksal

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Yenilenme Döneminde Fıkıh Usûlü
Fıkıh usûlü, hicrî II. yüzyılda fürû eserlerinin yaygınlaşıp fıkıh ilminin sistematik bir hüviyet kazanmasının ardından, fürû fıkhın dayandığı temelleri sistemli ve tutarlı bir biçimde ortaya ...
Hasan Kâfi Akhisarî
Hasan Kafi'nin devlet düzeni hakkında kaleme aldığı Usûlü’l-Hikem fi Nizâmü’l-Âlem esasen Osmanlı Devleti'nde 1572 yılından itibaren birbiri ardınca meydana gelen felaketlerin, başarısızlıkların ve karışıklıkların ortaya çıkmasının sebeplerini tespit ederek bunlara çare bulmaya matuftur...
Sadrüşşerîa
Sadrüşşerîa, Hanefî-Mâturîdî ekolünün önde gelen isimlerinden kabul edilir. Ancak kelâm ve usûl meselelerini tartışırken yöntem itibariyle Fahrüddin er-Râzî ekolünün yöntemini kullanmıştır. Kelâm eserlerinde filozoflara ve Mutezile ekolüne yönelik eleştirileri olduğu kadar, Eşʻarî kelâmına da eleştirileri mevcuttur...
Elmalılı M. Hamdi Yazır
Elmalılı M. Hamdi Yazır'a göre İslâmî ilimlerin genel mevzuu, fert ve toplum açılarından “insan”dır (nüfûs-i insâniye). Mebâdîsi, yani bilgi ve hükümlerinde verilerinden istifade ettiği ilimler de kâinatın insan haricindeki tabaka ve kısımlarıyla ilgilenen bütün ilimlerdir...