Ali Yüksek

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Taberî
Hicri III. asırda yaşayan Muhammed b. Cerîr et-Taberî, tarihçiliğinin yanı sıra tefsir, hadis ve fıkıh ilmi başta olmak üzere İslâmî ilimlerin hemen tamamında yetkin bir âlimdir. Devrinin ilim merkezlerini dolaşmış büyük alimlerden dersler almış, öğrenciler yetiştirmiş, büyük eserler yazmış bir müçtehittir.