Ahmet Aydın

Hakkında

Ahmet Aydın, 2001 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda 2007’de “İbnü’s-Sââtî Öncesi Hanefî Usûl Eserlerinde Manevî İnkıtâ Kavramı” adlı tezini tamamladı. Aynı üniversitede “Şah Veliyyullah ed-Dihlevî ve Dihlevîlik” adlı doktora tezi ile 2013 senesinde İslam hukuku alanında doktor oldu.  Doktora tezi Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Akdeniz İlahiyat Araştırmaları yarışmasında ikincilik ödülüne lâyık görülmüştür. 2006 yılında İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam hukuku sahasında bursiyer olarak dört yıl bulundu. 2011’de Şırnak İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda 2013’te öğretim üyesi olarak atandı. 2016 yılında bu görevinden ayrılarak Ömer Halisdemir Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’ne öğretim üyesi oldu.  2017 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2019’da doçentlik unvanını kazandı ve halen bu fakültedeki görevini sürdürmektedir. Hint alt kıtasındaki fıkıh düşüncesi, Bâbürlü dönemi Hanefî geleneği ile 18. yüzyıl ihyâ hareketleri araştırmacının yoğunlaştığı sahaları oluşturmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Abdülhay el-Leknevî
Bâbürlü döneminin meşhur Hanefî fıkıh âlimleri arasında sayılan Abdülhay el-Leknevî başta hadis ve fıkıh olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok sahasında behre sahibi bir isimdir.
İbnü’s Sââtî
VII./XIII. yüzyılın tanınmış Hanefî fıkıh âlimlerinden biri sayılan İbnü’s-Sââtî, furûʻ-i fıkıh sahasındaki Mecmaʻu’l-bahreyn ve fıkıh usûlüne dair el-Bedîʻ eserleri ile şöhret bulmuş bir isimdir.
Molla Cîven
Molla Cîven Bâbürlüler döneminin tanınmış Hanefî fakihlerinden biridir. Ömrünü başta kendi köyü olmak üzere devletin ilim merkezleri sayılan Leknev ve Delhi’de hocalık yaparak geçirdiği, kadılık gibi görevlerden uzak durduğu anlaşılmaktadır. Onun en meşhur çalışması, Ebû’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) fıkıh usûlü sahasındaki eseri Menârü’l-envâr’ına yazdığı Nurü’l-envâr adlı şerhidir.
Muhibbullah el-Bihârî
Bâbürlüler devrinin (1526-1857) tanınmış Hanefî fıkıh âlimi
Senûsî
Senûsî fıkıh usûlü sahasına dair her konuyu ayrıntılı olarak tartışmamış ve müstakil bir fıkıh usûlü de kaleme almamıştır. Bu sahadaki en önemli çalışması ictihâd ve taklide dair görüşlerine yer verdiği İkâzü’l-vesnân fi’l-amel bi’l-hadis ve’l-Kur’ân adlı küçük hacimli eseridir.
Şah Veliyyullah Dihlevî
Klasik İslamî eğitimle yetişen Şah Veliyyullah Dihlevî, dinî bilginin öncelikle Kur’an’dan öğrenilmesini, dolayısıyla toplumun her kesiminin doğrudan Kur’an’la irtibat kurup kendi seviyesine göre ondan yararlanmasını sağlamak amacıyla büyük gayret göstermiştir...