Adem Yıgın

Hakkında

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku Bilim Dalı'nda “Fukaha Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usulü Eserlerinin Temel Özellikleri” adlı teziyle 2004 yılında yüksek lisansını, “Klasik Fıkıh Usulü'nde Bilgi Anlayışı” başlıklı teziyle de 2013 yılında doktorasını tamamladı. 29 Mayıs Üniversitesi ve farklı mecralarda İslâm hukuku alanında farklı başlıklarla ders ve seminerler verdi. Fıkıhta kaynak ve yöntem, dil ve yorum, ilim tasnifleri ve fıkıh usulünün konumu, fıkıh, fıkıh usûlü ve bilgi, bağlayıcılık açısından bilgi-amel ilişkisi, ilim-âlim-mukallid arası nazarî ve amelî ilişki, klasik ve günümüz fıkıh anlayışlarında meseleler, süreçler ve ilişkiler gibi konularla ilgilenmektedir. Halen İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslâm hukuku alanında araştırma uzmanı olarak çalışan Yıgın’ın kendi alanında telif ve tercüme birçok çalışması bulunmaktadır

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Kemâlpaşazâde
İlimler arası geçişkenliğin oldukça yoğun olduğu bir dönemde yaşayan Kemâlpaşazade, dönemin karakterini yansıtır bir şekilde kelâm-felsefe-tasavvuf arasında sentezci bir yaklaşıma sahiptir. Vahiy-akıl ya da din-felsefe ikilemine dair tartışmada, birinden hareketle diğerinin dışlanmasından ziyade bunların birbirleriyle uzlaştırılması yönünde gayret göstermiştir.