Abdurrahman Haçkalı

Hakkında

1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında aynı üniversitede “İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili şartlar” adlı teziyle Yüksek Lisansını ve “İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi” adlı teziyle 1999 yılında doktorasını tamamladı. Yayımlanmış makale, tebliğ ve kitap bölümlerinin yanı sıra “İslam Hukuk Tarihinde Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi”, Şatıbî’de Makasıd ve Fıkıh Usûlü”, “Muhtasar İslam İlmihali” ve “Zubdetu’l-Vusûl ilâ Umdeti’l-Usûl -tahkikli neşir-adlı çalışmaları gerçekleştirdi. Yüzüncü Yıl üniversitesi ve Kırgız Cumhuriyeti Oş Devlet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve Giresun Üniversitesi İslâmî İlimler fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

İzz b. Abdisselâm
Şam ve Mısır bölgesinde yaşamış, Fıkıh, Kelam ve Tasavvufa dair eserler kaleme almış, maslahat-makâsıd konusunda telif ettiği eserleri ile meşhur ve içtihat ehliyetini haiz olduğu dile getirilen Şâfi’î Fıkıhçı ve Usulcü
Kirmastî
Kirmastî, belâgat, akâid, fıkıh, fıkıh usûlü ve münâzara ilimlerine dair telif eserler kaleme almıştır. Özellikle belâgat ve fıkıh usûlüne dair eserleri önemlidir.