Fahreddîn Ahmed Rûdbârî, Tehzîbü'l-merâm fî Tercümeti Tehzîbi'l-kelâm (bi'l-Fârisî)

M. 0000
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın Farsça tercümesi olup, Emanullah b. Hüsrev Hân'a ithafen kaleme alınmıştır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), IX, s. 632.


Yazma Nüshaları:

Tahran-Nurbahş nr. 607-2 (müellif hattı); Kum-Golpâyegânî nr. 1/72-72/7.