Sühreverdî (587/1191), Kitâbü’t-Telvîhâti’l-Levhiyye ve’l-Arşiyye

M. 1186
- A +

İşrakî ekolün kurucusu Şihâbüddîn es-Sühreverdîʼnin (ö. 587/1191) en önemli eserlerinden biridir. Müellif bu eserini tanıtırken İşrakîliğin ana metni olarak gördüğü Hikmetüʼl-İşrak'ı okumadan önce bu kitabının okunmasını tavsiye etmiştir. Eser hikmetin temel konuları olan mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölüm üzerine ele alınmıştır.

Baskı ve Çevirileri:

Baskılar:

Mantıku’t-Telvîhât, nşr. Ali Ekber Feyyâz, Tahran, 1955 (mantık bölümü);  Kitâbü’t-Telvihati’l-levhiyye ve’l-arşiyye, (Mecmua-i musannefat-ı Şeyh-i İşrak içinde), tsh: Henry Corbin, Tahran: Müessese-i Mütalaat ve Tahkikat-ı Ferhengi, 1372;  tsh. Henry Corbin, Tahran : Pejûheşgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mütâlaât-i Ferhengî, 2001/1380; el-Hikmetü’l-işrâkıyye, Kitabü’t-telvihati’l-levhiyye ve’l-arşiyye, Tkd., thk. ve tsh.: Muhammed Meleki, Tahran: Pejûheşgâh-i Ulûm-i İnsânî ve Mütâlaât-i Ferhengî; Kum: Danişgah-ı Edyan ve Mezahib, 1394; et-Telvîhâtü’l-levhiyye ve’l-arşiyye, tashih ve mukaddime Necefkuli Habibi, Tahran: Müessese-i Pejûheş-i Hikmet ve Felsefe-i İran, 2009/1388.

Çeviriler:

Kitabü’t-Telvihati’l-levhiyye ve’l-arşiyye: Hikmet Parıltıları, (İnceleme - Çeviri - Eleştirmeli Metin), Haz. Ahmet Kamil Cihan, Salih Yalın, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu (YEK) Başkanlığı, 2019.


Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2392; Carullah nr. 996; Hekimoğlu nr. 854; Laleli nr. 2487; Mahmud Paşa nr. 304; Serez nr. 1967; Atıf Efendi nr. 1564; Nuruosmaniye nr. 2660, nr. 2661; Ragıp Paşa nr. 1480; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Ahmed III Kitaplığı nr. 3208, nr. 3243; nr. 3217, nr. 3252, nr. 3266, nr. 3281; Tahran-Meclis nr. 114, nr. 3572-2, nr. 3572-3, nr. 3572-4, nr. 115, nr. 4900-92; Tahran-Melik nr. 935; Şiraz nr. 101; Meşhed-Rızavi nr. 53;