Hüsâmeddîn [Muhammed] b. Yahya el-Lâhicî, Şerhu't-Telvîhât (912/1506)

M. 1506
- A +

Müellif hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Ancak kaynaklarda aynı isimle Muhammed b. Yahyâ el-Lâhicî adında biri daha geçmektedir. Seyyid Muhammed Nurbahş (ö. 869/1464)  kurucusu olduğu Nurbahşiyye tarikatının hicri 9. ve 10. yüzyıl temsilcilerinden ve Seyyid Muhammed Nurbahş'ın halifelerinden olan Muhammed b. Yahyâ el-Lâhîcî'nin (ö. 912/1506) Telvihât şarihi olması muhtemeldir. Daha çok Şîraz’da bulunan Lâhîcî burada bir tekke açmış ve mürid yetiştirmiştir.

Bu şerhin açıkça künyesi verilmiş bir şekilde yazma nüshasına Türkiye kütüphanalerinde rastlanmamıştır. Ancak, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed Kitaplığı'nda müellifi meçhul iki farklı şerh tespit edilmiştir. Bu nüshalar için bkz. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TMSK) III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3230, nr. 3244-2, nr. 3243. Bunlardan birinin (TMSK., III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3244-2, nr. 3243. telif tarihi hicri 687 olarak verilmiş olduğundan şerhin hicrî 912 (1506) vefat eden Lâhicî'ye ait olması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla TMSK., III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3230 künyeli nüshanın Lâhicî şerhini ihtiva ettiği tahmin edilmektedir.

Dirâyetî, FENHA, IX, s. 200.

Yazma Nüshaları:

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. Ahmed Kitaplığı'nda müellifi meçhul iki farklı şerh tespit edilmiştir. Bunlardan birinin bu müellife ait olduğu tahmin edilmektedir.

(Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed Kitaplığı, nr. 3230)?