Nureddîn Ali el-Uchûrî (1066/1655), Şerhü't-Tehzîb

M. 1655
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.