Mahmûd en-Neyrîzî (907/1501), Şerhü't-Tehzîb

M. 1501
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.