Kâfiyecî (879/1474), Şerhü't-Tehzîb

M. 1453
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.

Yazma Nüshaları:

Lâleli, nr.  2636/2 [müellif hattı], nr. 2592; H. Hüsnü Paşa, nr. 1145; Hamidiye, nr. 751; Reisülküttab, nr. 1188; Nuruosmaniye, nr. 2162.