İsâmüddîn İsferâyinî (944/1537), Şerhü't-Tehzîb

M. 1537
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.


Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XI, s. 508.


Yazma Nüshaları:

Kum-Mar'aşi nr. 12730-2; Şiraz-Allâme Tabâtabâi nr. 408-2; Tahran-Meclis nr. 10341; Süleymaniye YEK., Cârullah Efendi, nr. 1403; Hacı Selim Ağa, nr. 714-5.