Ebu'l-Hasan b. Ahmed el-Celâl (1079/1668), Şerhü't-Tehzîb

M. 1668
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.