Ahmed b. Süleymân, [Şerhü't-Tehzîb]

M. 0000
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eserİ Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.