Kutbüddîn eş-Şîrâzî (710/1310), Şerhü'l-İşârât

M. 1305
- A +

İbn Sînâ’nın (ö. 429/1037) kendine özgü felsefî tutumunu yansıtmak üzerek özlü bir şekilde telif ettiği el-İşârât ve't-Tenbîhât adlı felsefi eseri üzerine hicri 8. yüzyıl'da (14. yy.) kaleme alınan şerhlerden biridir. Şîrâzî'nin bu eseri hicrî 700'lü (1300) yıllarında başında talebesi Kutbuddîn er-Râzî'yle (ö. 766/1363) yaptığı İşârât okumaları döneminde kaleme aldığı tahmin edilmektedir. Bu dönemde Kutbüddîn eş-Şîrâzî Tebrîz'de talebesi Kutbbuddîn er-Râzî'ye Tûsî'nin Şerhü'l-İşârât'ını okutmuştur.

İbrahim Halil AYTEN

Baskılar:

(Basılmamış doktora tezi), Ahmet Meydan, Kutbüddîn-i Şîrâzî'nin 'Miftâhu'l-Miftâh' adlı eserinin tahkik ve tahlili (Baştan Müsnedün İleyh bahsinin sonuna kadar), İstanbul Ünv. S.B.E., 2019, 929 s.

(Basılmamış yüksek lisans tezi), İbrahim Halil Ayten, Kutbüddîn eş-Şîrâzî'nin Şerhu Hikmeti'l-ayn adlı eserinin tahkik ve incelemesi, Marmara Ünv. S.B.E., 2019, 530 s.

Atıf Bilgisi

Kutbüddîn eş-Şîrâzî (710/1310), Şerhü'l-İşârât. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/booksmap/serhul-isarat/1724

Yazma Nüshaları:

Kayseri Raşid Efendi YEK., 858.