Fahreddîn er-Râzî (606/1210), Şerhu Kitâbi'l-İrşâd

M. 1209
- A +

Şerhin varlığına dair tek bulgu müellifin Nihâyetü'l-ukûl adlı kendi eserinde bu şerhe değinmesidir. Ancak Eşref Altaş'ın tespitine göre eser muhtemelen proje aşamasında kalmış ve yazılamamıştır.

 Eşref Altaş, "Fahreddin Râzî'nin Eserlerinin Kronolojisi", (İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddîn er-Râzî içinde, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İstanbul: İsam Yayınları, 2013, s. 91-164) s. 112.